Regulamin

Regulamin koncertów organizowanych przez Knock Out Productions:
 

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Koncertu z uzasadnionych bądź nie przewidzianych wcześniej powodów, tj. w szczególności odwołanie przyjazdu przez Artystę, awarii technicznej spowodowanej Siłą Wyższą bądź będącej jej następstwem. Z powodu wystąpienia ewentualnych zmian w przebiegu Koncertu Organizator względem posiadaczy Biletów nie przewiduje jakichkolwiek rekompensat i odszkodowań oprócz zwrotu kwoty na jaką opiewa Bilet.
 

Uczestnikiem Koncertu może być osoba małoletnia do 15 lat (pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje oraz która przy wejściu na Koncert podpisze deklarację o pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora), po nabyciu Biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
Organizator może odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
Przy wejściu na teren imprezy widz zobowiązany jest okazać ważny Bilet (zaproszenie) oraz poddać się kontroli służbom porządkowym. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników takich jak broń palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser, wskaźnik laserowy oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych. Zabronione jest wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych.
 

Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na imprezę pomimo posiadania ważnego Biletu wstępu, a osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających ujawnione przy wejściu na imprezę zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia obiektów pod rygorem ich wyprowadzenia przez służby porządkowe.
Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych zostaną usunięte z obiektu bez prawa do zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu.
 

Organizator ostrzega, że podczas koncertu mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
Podczas koncertu zabronione jest fotografowanie oraz nagrywanie audio i video.
 

Na koncertach obowiązuje również regulamin klubu, w którym odbywa się dany koncert.