Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
KNOCK OUT PRODUCTIONS

    
Sklep internetowy KNOCK OUT PRODUCTIONS, dostępny pod domeną internetową: http://knockoutprod.net/sklep, prowadzony jest przez Tomasza Ochaba, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Ochab Knock Out Productions NIP 6772280971, zwanego dalej: „Knock Out Productions”
§1.
DEFINICJE
Wymienione w Regulaminie pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu oznaczają:
1.    Sklep – platforma internetowa dostępna pod domeną internetową http://knockoutprod.net/sklep, działająca na zasadach określonych w Regulaminie, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów; za pośrednictwem której dokonywane jest prowadzenie Konta Klienta oraz sprzedaż internetowa, dystrybucja i promocja Biletów przez Knock Out Productions;
2.    Klient – korzystająca ze Sklepu: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
3.    Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4.    Regulamin – niniejszy dokument, dostępny w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk,  zawierający zasady korzystania ze Sklepu, w tym: zakładania Konta przez Klienta, prowadzenia Konta przez Sklep, składania zamówień przez Klienta, zapisywania się na Newsletter, świadczenie usługi Newslettera, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, sposoby dostarczania zamówionych w Sklepie Biletów, a także inne prawa i obowiązki Klientów oraz Sklepu;
5.    Wydarzenie – wydarzenie artystyczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe na które dystrybuowane lub sprzedawane są Bilety w Sklepie;
6.    Organizator – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, realizująca Wydarzenie, w którym można uczestniczyć po okazaniu Biletu. Informacja kto jest Organizatorem wydarzenia umieszczana jest każdorazowo w opisie Wydarzenia w Sklepie.
7.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane w Sklepie;
8.    Bilet – dokument w formie papierowej, wydany w unikatowej szacie graficznej, potwierdzający uprawnienie Klienta do wzięcia udziału w Wydarzeniu realizowanym przez Organizatora na zasadach opisanych na Bilecie i w regulaminie Wydarzenia wydawanym przez Organizatora.

§2.
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Konock Out Productions dostarcza w ramach Sklepu: bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym: prowadzenie Konta Klienta, usługę Newslettera oraz prowadzi sprzedaż internetową, promocję i dystrybucję Biletów:
a)    na Wydarzenia organizowane i przeprowadzane przez poszczególnych Organizatorów, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Knock Out Productions a Organizatorem,
b)    na Wydarzenia organizowane i przeprowadzane przez Knock Out Productions.
2.    W przypadku określonym w ust. 1 a) Knock Out Productions jest pośrednikiem w sprzedaży lub dystrybucji Biletów, a podmiotem odpowiedzialnym za przebieg Wydarzenia jest Organizator. Zasady udziału w takim Wydarzeniu określa regulamin wydawany przez Organizatora.
3.    Informacja o tym, kto jest Organizatorem danego Wydarzenia oraz informacje o Wydarzeniu umieszczane są w opisie tego Wydarzenia w Sklepie oraz na Bilecie. Dane identyfikujące Organizatora Klient może również uzyskać kontaktując się z bezpośrednio z Knock Out Productions.
4.    Małoletni w wieku do 13 lat, o ile posiada Bilet, może uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet, która przed wejściem na Wydarzenie podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora lub Knock Out Productions, dostępnego przy wejściu na Wydarzenie.
5.    Sprzedaż w Sklepie odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.    W celu korzystania ze Sklepu, niezbędne są:
a)    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
b)    zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługa JavaScript,
c)    aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail)
d)    włączona obsługa plików cookies,
e)    włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up_
f)    karta graficzna obsługująca rozdzielczość min. 1240x720
7.    Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
8.    Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9.    Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu.
10.    Knock Out Productions zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Sklepie przed rozpoczęciem prac.
11.    Korzystanie przez Klienta z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, pomimo stosowania różnorodnych zabezpieczeń przez Knock Out Poductions, może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

§3.
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.    Klient może składać Zamówienia drogą elektroniczną na Bilety dostępne
w asortymencie Sklepu 24 godziny na dobę, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia przez Knock Out Productions odbywa się w dni robocze.
2.    Zamówienia mogą składać zarówno Klienci zarejestrowani, jak i nie zarejestrowani w Sklepie.
3.    Ceny Biletów podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatki, natomiast nie zawierają kosztów za dodatkowe usługi (kosztów przesyłki oraz kosztów obsługi Zamówienia przez Knock Out Productions). Ostateczna cena Biletu, zawierająca wszystkie dodatkowe usługi, podana jest w podsumowaniu Zamówienia przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.
4.    Dostawa Biletów możliwa jest jedynie na terenie Polski. Dostępne sposoby i koszty dostawy podawane są każdorazowo w formularzu Zamówienia po wybraniu towarów przez Klienta, przed zatwierdzeniem przez niego Zamówienia.
5.    Warunkiem realizacji Zamówienia przez Knock Out Productions jest zapłata za bilet przez Klienta.
W przypadku wyboru płatności drogą przelewów elektronicznych, brak dokonania płatności w terminie 10 minut od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia zostanie przez Sklep anulowane.
6.    W przypadku, w którym zamówiony i opłacony Bilet nie dotrze do Klienta najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, wskazane jest, by Klient skontaktował się z Knock Out Productions  telefonicznie lub w drodze mailowej pod adresem kasia@knockoutprod.net w celu ustalenia sposobu wydania biletu zastępczego lub zwrotu kosztów zakupu Biletu.
7.    Odbiór osobisty Biletów jest możliwy w miejscu, w którym odbywa się Wydarzenie, w odpowiednio oznaczonych punktach od momentu otworzenia wejścia na Wydarzenie do czasu, kiedy upłynie połowa Wydarzenia, o ile Knock Out Productions nie powiadomi Klienta o innych warunkach odbioru. W celu odbioru Biletu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

§4.
NEWSLETTER
1.    Knock Out Productions świadczy usługę subskrypcji Newslettera, w ramach której za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Knock Out Productions informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2.    Newsletter zawiera informacje o Wydarzeniach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące działalności Knock Out Productions i Sklepu.
3.    Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, klikając na odpowiedni link zatytułowany „Wypisz się”, zamieszczony w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera lub wysyłając oświadczenie o rezygnacji z Newslettera drogą mailową lub pocztową.
4.    Knock Out Productions może zaprzestać w każdym czasie świadczenia usługi Newslettera. O zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Newslettera, Knock Out Productions poinformuje Klienta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Klienta w formularzu zamówienia Newslettera..


§ 5.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE
1.    Stosownie do przepisu art. 38 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014), Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie sprzedaży Biletów na Wydarzenia z oznaczoną datą, w związku z czym, zakupione Bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi w trybie określonym w ww. przepisach.
2.    Knock Out Productions ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy wolnych od wad i jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom, odpowiedzialność Knock Out Productions z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
3.    W przypadku określonym w §2 ust. 1 a), Knock Out Productions jest jedynie pośrednikiem w sprzedaży Biletów, w związku z czym, reklamacje skierowane do Knock Out Productions, dotyczące realizacji Wydarzenia, zostaną przekazane Organizatorowi.
4.    Reklamacje związane z realizacją Wydarzenia można przesyłać:
a)    w drodze elektronicznej na adres mailowy kasia@knockoutprod.net
b)    drogą pocztową na adres: ………………………………………
5.    W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, wskazane jest by Klient wraz z reklamacją zawierającą dane kontaktowe, przesłał: Bilet oraz dowód zakupu Biletu wraz z opisem zawierającym jak najwięcej informacji dotyczących przyczyn reklamacji.
6.    Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Knock Out Productions.
7.    Knock Out Productions rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.    Konsument  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenia się w szczególności do:
a) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Knock Out Productions,
b)  stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
9.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
10.    Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.


§6.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.    Administratorem danych osobowych Klientów jest Tomasz Ochab, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Ochab Knock Out Productions pod adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130L lok. 11, 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 6772280971, REGON 120675989, adres poczty elektronicznej: kasia@knockoutprod.net.
2.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., innymi właściwymi przepisami oraz postanowieniami Regulaminu.
3.    Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracji, w formularzu Zamówienia, bądź formularzu Newslettera, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Zamówienia.
4.    Klient, decydując się na rejestrację w Sklepie lub złożenie Zamówienia, podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dane do płatności.
5.    Przetwarzanie danych osobowych następuje: a) w celu realizacji przepisów prawa, b)  w celu realizacji Zamówienia, c) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Knock Out Productions.                                   
6.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt b) i c) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
7.    Dane osobowe zgromadzone przez Knock Out Productions mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
8.    Knock Out Productions zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
9.    Klientom przysługuje prawo:
a)     dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych Konta,
b)     żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
c)     sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
10.    W celu realizacji praw, o których mowa w ust. Poprzedzającym, należy skontaktować się z Administratorem danych w drodze pisemnej lub mailowej.
11.    Podczas wizyty w Sklepie, automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
a.    adres IP
b.    data i czas wizyty w Sklepie
c.    typ systemu operacyjnego Klienta
d.    typ i wersja przeglądarki internetowej
Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
12.    W celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb Klientów, Sklep używa plików cookies czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Klienta.
13.    Sklep wykorzystuje dwa podstawowe pliki Cookies:
a) sesyjne - dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane
b) trwałe - pozostają w urządzeniu Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu.
Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych.
14.    Sklep wykorzystuje pliki cookies do:
a.    tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności serwisu
b.    utrzymywania sesji Klienta,
c.    dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta,
d.    zapewnienia bezpieczeństwa danych,
e.    łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami z których Klient korzysta,
15.    Klient, zmieniając ustawienia przeglądarki, może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Regulamin został wydany przez Tomasza Ochaba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Ochab Knock Out Productions pod adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130L lok. 11, 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającego nr  NIP 6772280971, REGON 120675989.
2.    Regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2017.
3.    Regulamin może ulec zmianie, a o zmianie tej Klienci zostaną poinformowani z uprzedzeniem, przez umieszczenie na stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej datę wejścia w życie zmian Regulaminu. Informacja ta będzie dostępna w Sklepie przez 14 dni kalendarzowych. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Knock Out Productions poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji dotyczącej zmian w Regulaminie nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.