Regulamin

Obowiązuje od 12.10.2021


Regulamin voucherów

 

 

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany jest przez Tomasza Ochaba, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Ochab Knock Out Productions, pod adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130L lok. 11, 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6772280971, REGON 120675989, adres poczty elektronicznej: info@knockoutprod.net, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin  obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie wydarzenia artystycznego, kulturalnego, rozrywkowego lub sportowego, zwanego dalej „Wydarzeniem” , organizowanego przez Organizatora.
 3. Prawo wstępu na teren Wydarzenia mają osoby pełnoletnie, które okazały bilet wstępu wydany przez Organizatora w ramach puli ogólnie dostępnych biletów lub które otrzymały indywidualnie od Organizatora prawo wstępu na teren Wydarzenia.
 4. W Wydarzeniu nie mają prawa uczestniczyć osoby zakażone wirusem SARS-Cov-2 lub u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa obowiązujących w dacie Wydarzenia. W przypadku wystąpienia u uczestnika Wydarzenia w trakcie Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ten ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.

 5. Każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia zobowiązana jest przestrzegać wszystkich aktualnych obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego (w szczególności związanych z epidemią COVID-19), wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Przy wejściu na Wydarzenie bilety wstępu mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez Organizatora, mające postać opasek na rękę lub inną.
 7. Na terenie Wydarzenia przebywają, powołane przez Organizatora służby ochroniarskie, którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Wydarzenia, zwane dalej „Pracownikami Ochrony”.
 8. Pracownicy Ochrony obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, który zawiera następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
 9. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i wiek. Pracownicy Ochrony przy wejściu na teren Wydarzenia,  mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia okazania tego dokumentu.
 10. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej bilet wstępu i/lub inne dokumenty uprawniające do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w niniejszym Regulaminie, która, przed wejściem na Wydarzenie, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego dostępnego przy wejściu na Wydarzenie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.
 11. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 12. Pracownicy ochrony są uprawnieni do:
   - sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na terenie Wydarzenia, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
   - legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
   - przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających na terenie Wydarzenia, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie Wydarzenia, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
   - wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
   - ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr lub osób powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 13.  Czynności podejmowane przez Pracowników Ochrony, powinny być wykonywane   w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 14. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby porządkowe lub ochroniarskie, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 15. Na terenie Wydarzenia i w jego bliskiej odległości zabrania się:
   - wnoszenia, posiadania i używania: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych i produktów spożywczych (za wyjątkiem zakupionych na terenie Wydarzenia), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu, butli gazowych, kuchenek na paliwo stałe lub płynne, dronów i bezzałogowych statków powietrznych,
   - prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
   - palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,
   - załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
   - rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
   - używania otwartego ognia,
   - palenia ognisk,
   - używania urządzeń grillowych,
   - naruszania zieleni,
   - dewastowania infrastruktury znajdującej się na terenie Wydarzenia,
   - zakłócania porządku i zaśmiecania terenu,
   - wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,
   - wjazdów oraz parkowania pojazdów samochodowych, przyczep i innych pojazdów, bez zezwolenia Organizatora;
   - wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego bez pisemnej zgody Organizatora, a także wykonywania nagrań video oraz audio;
   - wchodzenia do pomieszczeń oznaczonych tablicą „Zakaz Wstępu” lub w inny podobny sposób,  wchodzenia na elementy konstrukcji sceny, trybun, namiotu, kontenerów oraz mauserów,
   - przebywania na terenie Wydarzenia poza godzinami jego trwania.
 16. Pracownicy Ochrony są uprawnieni do:
   - ustalania uprawnień do przebywania na terenie Wydarzenia oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
   - wezwania osób do opuszczenia terenu Wydarzenia w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie lub stwierdzenia zakłócania porządku lub nieprzestrzegania Regulaminu;
   - ujęcia na terenie Wydarzenia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
   - użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.)
   - użycia lub wykorzystania broni palnej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.)
   - odmówienia wstępu na teren Wydarzenia oraz przebywania na nim osobie, która w szczególności:
    - znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
    - posiadająca broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione;
    - zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
    - nie posiada uprawnień do wstępu na teren Wydarzenia;
    - nie przestrzegającej Regulaminu, a w szczególności nie przestrzegającej wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego (w szczególności związanych z epidemią COVID-19), wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 17. Wszystkie osoby, które przebywają na terenie Wydarzenia, zobowiązane są stosować się do poleceń Pracowników Ochrony. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 18. Na terenie Wydarzenia jest zainstalowany system monitoringu w postaci urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem danych jest Organizator.  Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie wykonującej usługę IT, firmie ochroniarskiej oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Organizator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane z monitoringu podlegają skasowaniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są u Organizatora.
 19. Na terenie Wydarzenia mogą być używane światła stroboskopowe, a osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 20. Regulamin jest dostępny:
   - w Internecie na stronie internetowej: https://knockoutprod.net/pl/page/regulamin
   - przy wejściu na teren Wydarzenia .
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2021


Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej informacji